Olje og gass


Petroleumsnæringen er Norges største næring og står for en vesentlig del av verdiskapningen i Norge.
Næringen står kontinuerlig overfor utfordringer knyttet til rekruttering, drift og ny teknologi og er avhengig av mange leverandører og samarbeidspartnere.
​Triangel kan tilby tjenester som fremmer utvikling for både små og store aktører i denne næringen.

Utvalgte kunder

Multi Marine As

Front Group

AXTech

Huse Engineering AS

 

Kvalitet & avvikshåndtering

Olje og gassnæringen stiller høye krav til kvalitet & compliance i forbindelse med prosjekt-, dokument- og avviks-håndtering,
- i tett samspill med ulike ISO sertifiseringer. Triangel Solutions har levert flere løsninger innenfor disse områdene. Disse dekker blant annet områdene avvikshåndtering, dokumentbibliotek, prosjekt- / ordresystem og ressurs- og bemanningsplanlegging. Løsningene bygger på SharePoint plattformen, ofte også integrert med andre fagsystemer / databaser.

Effektiv personalhåndtering

minVakt forenkler logistikkutfordringene opp mot personell og prosjekt. Du har løpende oversikt over dine personell ressurser og kan planlegge oppgaver og oppdrag effektivt. minVakt håndterer alle former for arbeidsplanlegging og alle løpende endringer registreres. Kommunikasjon med ansatte forenkles med bruk av ansattportal og toveis SMS. Gjennom gode integrasjoner med andre system kan nyttige data fra minVakt gjenbrukes.                              minVaktEnklere timeregistrering

​Med minTimeliste får hele organisasjonen et felles system for timeregistrering og dermed oversikt over hvor mye tid som brukes på de forskjellige arbeidsprosessene. Timene kan registreres ved stempling, på mobil eller på PC. Alle ansatte i bedriften har full oversikt over sin egen arbeidstid, ferieoversikt, avspasering og fravær. minTimeliste

Webløsninger

 En god strategi og en god basisløsning for dine websider hjelper deg å holde stø kurs i utviklingen videre. Med Grafia sin kompetanse på kommunikasjon og Triangel sin kompetanse på IT-teknologi er du trygg på at du får en løsning som er tilpasset ditt behov. Vi kan tilby sikker drift og videre oppfølging og utvikling som sikrer at websidene alltid er oppdaterte, med funksjoner og innhold som er i tråd med dine behov til en hver tid.
minPortal