Bodil Molvik Triangel Business Solutions

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli. Hva betyr det i praksis for din virksomhet?

Hvordan skal man som selskap “gripe an” denne nye loven? Blir man som selskap berørt? Vil den nye loven kreve rapportering og hvordan i så fall? Dette er noe av det vi ønsker å belyse i denne bloggen, samtidig som en liten forklaring på hvor man bør begynne arbeidet.

Formålet med loven er dobbelt:

For det første skal den gi forbrukere, fagforeninger, organisasjoner og andre rett til informasjon om virksomheters påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette skal gi dem mulighet til å treffe informerte valg og til å stille spørsmål om ansvarlighet i næringslivet. For det andre er formålet, gjennom kravene til kunnskap og informasjon, å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i virksomheter og leverandørkjeder. Det vil kunne bidra til å bedre arbeidsforholdene for mennesker som er tilknyttet globale leverandørkjeder, både i og utenfor Norge.


Åpenhetsloven er ikke først og fremst en rapporteringslov, men krever at virksomheten etablerer et systematisk og helhetlig arbeid for å ivareta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold i all sin virksomhet.


Loven trer i kraft 1.juli. Den omhandler at en virksomhet skal ha full oversikt over sine egne leverandører som har direkte tilknytning til operasjonen, at de ikke bryter noen menneskelige rettigheter. Forventningene bygger på vedtatte prinsipper og retningslinjer fra FN, OECD og ILO, og i senere tid, FNs bærekraftsmål.

Hvem er berørt av åpenhetsloven?

Større virksomheter som omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
Salgsinntekt: 70 millioner kroner
Balansesum: 35 millioner kroner
Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Dette kan være virksomheter som direkte er underlagt loven, men også leverandører derav kunder som etterspør rapportering. Loven vil føre til en dominoeffekt som berører imidlertid et langt større antall virksomheter indirekte ved at virksomheter som er en del av i leverandørkjeden til en stor virksomhet vil møte tydeligere krav og forventninger fra sine kunder.

Hva bør man gjøre?

 • Sørge for en overordnet oversikt over hvilke områder av virksomheten det kan være risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter, og som behøver videre prioriteringer og kartlegging – må forankres i ledelsen og styret.
 • Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 • Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 • Risikovurdering av virksomhetens leverandører og der operasjonene foregår

Bodil J. Molvik

Rådgiver forretningsutvikling – og bærekraftstjenester

Triangel kan hjelpe dere med:

 • Vi har et egenutviklet rammeverk som bistår virksomheter å få på plass både kartlegging og risikovurderinger
 • Vi kan bistå med å innlemme sosial bærekraft inn i virksomhetens øvrige bærekraftstrategier og – arbeid. Bærekraft er et stort satsingsområde i Triangel.
 • Vi kan bistå med ivaretakelse av menneskerettigheter og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i virksomhetens strategier, retningslinjer og rutiner, og sikre at virksomheters styringssystem ivaretar kravene i åpenhetsloven. 
 • Bistå med hvor informasjonen skal offentliggjøres/kommuniseres og hvordan det videre arbeidet skal videreføres
CEO Geir Brigt Hoff

Har du behov for annen bedriftsrådgiving eller bistand?

Kontakt vår CEO som har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

 • Ledelse- og styringssystem
 • Kvalitetsledelse
 • ISO-sertifiseringer
 • Strategi og forretningsprosesser
 • Salg og marked

 

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne