Triangel-bærekraftmål

Hvordan lykkes med bærekraft i din virksomhet?

Bærekraft som begrep er noe som de fleste nå har fått et forhold til, og det snakkes og brukes mer og mer i alle sammenhenger. Det snakkes også mye om dette med at næringslivet må med og selskaper må innlemme bærekraft i sine forretningsmodeller. Men hvordan komme i gang med et slikt arbeid? Hva slags prioriteringer skal settes? Dette er noe av de vi ønsker å belyse i denne bloggen.

Initiativet til å starte med bærekraftsarbeid i en virksomhet kommer ofte fra ulike ståsted og vinklinger. Dette kan være ansatte i ulike avdelinger. Det kan være krav i forbindelse med anbud. Det kan også være styret som setter det som agenda. Uansett hvor initiativet kommer fra må det forankres i toppledelsen om arbeidet med bærekraft skal lykkes.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hva bør man gjøre og hvordan prioritere?

 

Bygg kultur for bærekraft.

Start med forankring i toppledelsen og styret, og lag en plan for involvering av de ansatte. 

  • Viktig her er at bærekraft ikke bare blir «etterlatt» på toppen, men involverer alle ansatte. Det er ikke nødvendig med nye kanaler. En kan bruke eksisterende kanaler som: forretningsutvikling, markedsføring, kunde kommunikasjon, allmøter til ansatte, rapportering av ansattes bonus, m.m.

 

Få en oversikt med status rapport (klimaregnskap/analyse, vesentlighetsanalyse, m.m.)

Definer hva bærekraft skal bety for selskapet, og hvilke målsettinger som skal settes.

  • Anbefaling her er å sette ned en arbeidsgruppe med ansatte fra flere ulike avdelinger. 
  • Identifiser hvilke av de som er relevante for virksomheten FN sine 17 bærekraftsmål som er relevante for virksomheten.

 

Involver interessenter og definer en egen bærekraftvisjon, misjon og strategi.

  • Igjen er involvering viktig. Involver derfor relevante interessenter i denne fasen, slik at de får et eierskap til arbeidet og målene som skal settes. 

 

Implementer og iverksett arbeidet med målsettinger, visjon, misjon og strategi i hele virksomheten. 

  • Dette kan medføre endring i organisasjonen, og derfor kan det være lurt å støtte seg på endringsteori. Kommunikasjon underveis og involvering er viktig. En måte å gjøre dette på om organisasjonen er stor, er å utnevne ambassadører som skal fremsnakke arbeidet og som også kan ta imot tilbakemeldinger til ledelsen.

 

Rapporter fremdrift på mål med relevante KPI-er. 

Kommuniser resultatet internt og eksternt. Ta med mål som ikke er oppnådd også, og hvorfor det ble slik – vis åpenhet.

  • Rapportering er svært viktig, og tallmateriale er viktig. Mye fordi dette er håndfast og målbart. Eksempel på dette er klimagassutslipp.Dersom målsetting er å bli karbonnøytral innen 10 år, så må det kunne måles og rapporteres årlig hvor mye som reduseres for å se om tiltakene fungerer. Det er også veldig viktig i forhold til ESG informasjon (mer om ESG i vår neste blogg)
  • Vis åpenhet i rapporten, og forklar hvorfor målene eventeuelt ikke ble nådd. Kanskje var de ikke konkrete nok, eller relevante nok?  Dette er en del av læringsprosessen og like viktig å følge opp så det ikke sløses med ressurser.
  • Kommuniser resultatene i årsrapporten eller lag en egen rapport, slik at det vises at bærekraft blir tatt på alvor i virksomheten.

Interessert i å komme i gang med bærekraft?

Som med alt annet arbeid så må en starte et sted, og det er vanlig å endre målsettinger underveis. En situasjonsanalyse er noe vi anbefaler til å begynne med, slik at virksomheten får kartlagt sin nåværende situasjon. Begynn med å hente inn tallmateriale, og få satt disse i et system. Når dagen kommer og dere ønsker å få satt opp et klimaregnskap, så er tallmaterialet klart. 

Dette er noe vi i Triangel kan være med å bistå med, ta kontakt for en uforpliktende samtale eller presentasjon av hva vi kan bistå med 👍🏻

Vidar Johansen er senior bedriftsrådgiver og har arbeidet i selskaper innen flere bransjer: skipsinnredning, møbelproduksjon, vvs og industrirørlegging, tunell renovering og kraftlinje bygging. Han har spesialfelt innen fagområdene HR og QA.

vidar.johansen@triangel.no
+47 92 02 27 90

Del gjerne